Formy pomocy społecznej

Świadczeniami pomocy społecznej realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej są:

Świadczenia pieniężne:

zasiłek stały,

zasiłek okresowy

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się,

2.Świadczenia niepieniężne:

praca socjalna

bilet kredytowany

składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki na ubezpieczenie społeczne

pomoc rzeczowa

sprawienie pogrzeby

poradnictwo specjalistyczne

schronienie

posiłek

niezbędne ubranie

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia

 

zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

1) osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak też dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604zł miesięcznie, a od 1 października 2018 - 645zł.

w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie,

Wysokość zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającej się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

zasiłek okresowy

1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

2. Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604zł miesięcznie, a od 1 października 2018 - 701zł;

2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

5. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy

zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części i całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom mniemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części i całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być także przyznany rodzinie lub osobie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy , okresowy zwrotny

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany :

specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 

Pomoc rzeczowa: posiłek, schronienie, odzież, dożywianie dzieci w szkole, bilet kredytowany, sprawienie pogrzebu, kolonie dla dzieci.

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeśli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Na terenie Sandomierza funkcjonuje jedno Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzone przez Caritas przy ul. Trześniowskiej. Ośrodek współpracuje z Caritas oraz innymi Schroniskami, Noclegowniami na terenie regionu, a także w przypadkach szczególnych z terenu Polski w zakresie zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym, zwłaszcza w okresie zimowym.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Świadczeniem w postaci jednego gorącego posiłku objęte są także dzieci w szkole w ramach programu rządowego – dożywianie dzieci.

Do dzieci kierowana jest także pomoc w formie pokrycia lub dofinansowania kolonii letnich poza miejscem zamieszkiwania

Pomoc ta, podobnie jak każda z wyżej wymienionych udzielana jest na wniosek osoby po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Rodzina kwalifikująca się z uwagi na niskie dochody własne do tej formy pomocy, otrzymuje decyzje w tej sprawie

W formie biletu kredytowanego może być przyznany zasiłek celowy. Przyznanie biletu nie wymaga wydawania decyzji. Decyzja o odmowie przyznania biletu kredytowanego nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

W przypadkach szczególnych, tj. z uwagi na podeszły wiek świadczeniobiorcy, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub w przypadkach podejrzenia iż świadczenie przyznane zostanie przeznaczone na niewłaściwy cel, ośrodek przyznaje pomoc w formie opału, który jest dowożony do miejsca zamieszkania rodziny lub osoby.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego  "pomoc państwa w zakresie dożywiania" Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje działania obejmujące w szczególności :

1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

a) dzieciom do 7 roku życia,

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

c) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

2) wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków;

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa wyżej, tj:

dla osób samotnie gospodarującej – w wysokości nie przekraczającej 951 zł, a od 1 października 2018 - 1051,50zł.

dla osoby w rodzinie - w wysokości nie przekraczającej 771 zł, a od 1 października 2018 - 792 zł.

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków, udzielanie pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadach zwrotu przez rodzinę, w części lub całości, poniesionych wydatków. W uzasadnionych przypadkach gmina na podstawie art.96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej, może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.

Przyznanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku następuje na wniosek zainteresowanego, rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego, lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego .

Pomoc tę przyznaje się w formie zakupu posiłku lub zasiłku celowego.

Praca socjalna

Pracownicy socjalni przy wykonywaniu zadań służbowych winni kierować się dobrem osób, którym służą. Osobom i rodzinom udziela się pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego i psychologicznego, może zostać udzielona także pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. Pomocy w formie pracy socjalnej udziela się bez względu na kryterium dochodowe..

Praca socjalna obejmuje działania o charakterze :

profilaktycznym- zapobiegające utrwalaniu się i poszerzaniu dysfunkcji, skierowane m.in. do następujących osób i grup społecznych:

wychowanków opuszczających Domy Dziecka,

byłych więźniów i osób opuszczających zakład karny,

środowisk patologicznych,

osób i rodzin zagrożonych eksmisją,

innych zagrożonych bezdomnością

osłonowym - zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej każdej kategorii osób i rodzin /z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej, z wykorzystaniem dostępnych środków oraz podstawowych elementów pracy socjalnej /

aktywizującym, zmierzające do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin,

Doskonaląc metody i formy działania, ośrodek pomocy społecznej przy współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmują się realizacji różnorodnych rodzajów świadczeń m.in.:

zabezpieczenia wyżywienia, środków higieny i odzieży,

umożliwienia i pomocy w leczeniu uzależnień,

udzielania pomocy prawnej,

poszukiwania stałych miejsc zamieszkania i miejsc pracy dla osób mogących ją podjąć,

lokowania w domach pomocy społecznej,

załatwiania spraw rentowych i emerytalnych,

pomocy w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych,

udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych,

umożliwiania udziału w imprezach o charakterze kulturalnym,

wyprowadzania z izolacji i alienacji społecznej,

tworzenie w placówkach atmosfery typowej dla miejsca życiowego oparcia i właściwych warunków uczenia się umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji.