Zespół Interdyscyplinarny

Podstawy prawne:

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania reguluje Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 18/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Skład zespołu:

1. Anna Kilijańska – przedstawiciel OPS w Wilczycach - sekretarz;
2. Monika Tworek – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilczycach;
3. Grzegorz Furman – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu - przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego;
4. Przedstawiciele szkół z terenu Gminy Wilczyce:

a) Barbara Grudzień – przedstawiciel Szkóły Podstawowej w Wilczycach - zastępca przewodniczącego;
b) Edyta Rędziak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Darominie;
c) Jolanta Modras – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Łukawie;

5. Karina Biernat – przedstawiciel służby zdrowia;
6. Adrianna Wach – Przybysz – przedstawiciel kuratorów sądowych.

Zadania Zespołu:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych;
 3. Podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią;
 4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 5. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 6. Realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 7. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 8. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy;
 9. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań;
 10. Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym;


Grupa Robocza do kontaktów z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą domową:

 1. Anna Kilijańska;
 2. Adrianna Wach – Przybysz;
 3. Karina Biernat;
 4. Grzegorz Furman;
 5. Monika Tworek;
 6. Barbara Grudzień.

Zadania Grupy Roboczej:


Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:


Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
tel. 15 837 72 26