Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 2020R

Wójt Gminy Wilczyce wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ogłaszają konkurs plastyczny pt.”Stop Agresji w Szkole” szczegóły w Regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZESTNIKÓW

Kampanii „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” wg projektu socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach i Wójt Gminy Wilczyce

2. Konkurs rozpoczyna się 1 listopada r. i trwać będzie do 17 listopada 2020r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „STOP AGRESJI W SZKOLE”.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Wilczyce.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 

1. Prace konkursowe należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach do dnia 17 listopada 2020r.

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „ STOP AGRESJI W SZKOLE

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką( z użyciem kredek, farb, wycinanki -trwale przyklejone), wcześniej niepublikowanymi, format A4 lub A3 kartka typu brystol.

4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

  1. Pracę do Konkursu zgłasza uczeń lub nauczyciel.

6. Złożenie pracy oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne publikacje pracy i publikację imienia i nazwiska.

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, liczba lat, miejsce zamieszkania, nazwa szkoły(na odwrocie pracy). Prace nie podpisane, anonimowe, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

§ 3. Wyniki konkursu i nagrody

 

1. Jury składające się z przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach i nauczycieli zgłoszonych przez Dyrektorów szkół, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, samodzielność, estetyka pracy i oryginalność.

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu uzgodnionym z Dyrektorem szkoły. Dodatkowo informacja o laureatach(imię nazwisko) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach.

4. Nagrodami w konkursie będą artykuły szkolne oraz dyplomy uczestnictwa.

5. Jury ma prawo do wytypowania trzech najlepszych prac.

6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

§ 4 . Postanowienia końcowe:

 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

2. Uczestnik konkursu wraz z pracą konkursową składa oświadczenie podpisane przez rodzica ws wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu

3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu ,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) odrębnego rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

 

 

Zatwierdzam:

 

(Wójt Gminy)

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach udziału w konkursie plastycznym.

………………………………..

(data, podpis czytelny)

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach (Wilczyce 144, 27-612 Wilczyce, Tel.   15 837 72 26).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie plastycznym w ramach kampanii 19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozbawienie możliwości udziału w konkursie .

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

________________________

podpis

 

Jesteś tutaj: Start Projekty Przemoc w rodzinie KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 2020R
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 1 , wczoraj: 10 , w tym tygodniu: 32 , w tym miesiącu: 23 , razem: 23129