Informacja na temat wniosku o dofinansowanie projektu

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż wniosek nasz o dofinansowanie projektu, ,,Aktywowanie dbałości o tradycje Świąt Bożego Narodzenia, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zorganizowanie spotkania bożonarodzeniowego dla dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" pozytywnie oceniony przez Sandomierskie LGD został odrzucony z powodu nie spełnienia warunków dostępu określonych w  § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 138, poz. 868, z późn. zm.) decyzją Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Biuro PROW, ul. Targowa 18, Kielce.