Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Aktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • Pliki PDF, DOC itp. - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • • Brak przy nagraniach wideo informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych

Wyłączenia

 • • Część plików graficznych jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.
 • • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Krawiec.
 • E-mail: opswilczyce@poczta.onet.pl
 • Telefon: 158377226

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
 • Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wilczyce 174
  27-612 Wilczyce
 • E-mail: opswilczyce@poczta.onet.pl
 • Telefon: 158377226

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Brak obszaru kontroli, wejścia ogólnodostępne
 2. Wind brak, korytarz i schody dostępne,
 3. Wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków. Ośrodek znajduje się na parterze,
 4. Miejsca dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone na parkingu przed Urzędem Gminy
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak informacji.
 6. Brak tłumacza języka migowego.

Wnioski o pomoc żywnościową

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje iż w terminie do dnia 15 września 2020r. Pracownicy socjalni będą przyjmować wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 realizowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym(FEAD)

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej(tj. Ubóstwo, sieroctwo, długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, zdarzenie losowe itp.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie

Do dochodu wlicza się : wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia i za pracę dorywczą, świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia społeczne(stałe i okresowe), dochody z majątku i gospodarstwa rolnego, otrzymywane alimenty itd.

 

Do dochodu nie wlicza się:jednorazowego świadczenia socjalnego, świadczenia wychowawczego, zasiłku celowego, stypendium szkolnego, świadczenia z tytułu prac społecznie użyteczne, dochodu z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha przelicz.

 

Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej oraz zainteresowane otrzymywaniem darów żywnościowych proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi, składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskiwane dochody i pozostawanie w trudnej sytuacji życiowej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni nr tel. 15 8377226 w.21, i 24 .

Przyjęcia interesantów w siedzibie OPS z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku

b_600_0_16777215_00_images_Aktualnosci_2020_2020-08-12_2020-08-17_223414.jpg

Jesteś tutaj: Start Start Aktualności
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 0 , wczoraj: 7 , w tym tygodniu: 41 , w tym miesiącu: 160 , razem: 22722