Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Informacja Dobry Start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż od dnia:
-
01.08.2020r będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”
- od 01.07.20
20 można złożyć wniosek za pomocą portalu informacyjno – usługowego Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy społecznej w Wilczycach
w pokoju Nr 2

 

 

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł w roku (jednorazowo) przysługuje
w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

- ukończenia 20 roku życia przez dziecku lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20rok życia,

- ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start obejmuje dzieci uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

 

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

 

 

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start można składać do dnia 30 listopada 2020r.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia
30 września.

 

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Informację w sprawie przyznania świadczenia przekazuje się na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. Informuje się wnioskodawców, którzy nie korzystają z poczty elektronicznej o możliwości odebrania informacji w biurze w OPS Wilczyce w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

- świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie,

- świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia,

- świadczenie dobry start wypłacone innej osobie niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał świadczenie.

Nienależnie pobrane świadczenia łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie podlegają potrąceniu z wypłaconego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów lub są dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej.

Jesteś tutaj: Start Start Aktualności Informacja Dobry Start
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 2 , wczoraj: 5 , w tym tygodniu: 7 , w tym miesiącu: 62 , razem: 22439