Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Wnioski o pomoc żywnościową

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje iż w terminie do dnia 15 września 2020r. Pracownicy socjalni będą przyjmować wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 realizowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym(FEAD)

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej(tj. Ubóstwo, sieroctwo, długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, zdarzenie losowe itp.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie

Do dochodu wlicza się : wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia i za pracę dorywczą, świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia społeczne(stałe i okresowe), dochody z majątku i gospodarstwa rolnego, otrzymywane alimenty itd.

 

Do dochodu nie wlicza się:jednorazowego świadczenia socjalnego, świadczenia wychowawczego, zasiłku celowego, stypendium szkolnego, świadczenia z tytułu prac społecznie użyteczne, dochodu z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha przelicz.

 

Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej oraz zainteresowane otrzymywaniem darów żywnościowych proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi, składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskiwane dochody i pozostawanie w trudnej sytuacji życiowej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni nr tel. 15 8377226 w.21, i 24 .

Przyjęcia interesantów w siedzibie OPS z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Jesteś tutaj: Start Start Aktualności Wnioski o pomoc żywnościową
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 0 , wczoraj: 7 , w tym tygodniu: 41 , w tym miesiącu: 160 , razem: 22722