Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Dodatek do gospodarstw domowych to jednorazowe świadczenie dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek wynosi odpowiednio:

a) 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

b) 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

c) 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

d) 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w ustawie przyjęto, że:

1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

-TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH:

CODZIENNIE

W GODZ. 7 - 15 POKÓJ NR 2 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach

- wnioski składa się do 30 listopada 2022r.

-wnioski złożone po 30listopada 2022r pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie (wnioski są do odbioru w siedzibie Ośrodka) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej( wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym ).

- wnioskodawcy, którzy nie podali adresu poczty internetowej mogą otrzymać informację o rozstrzygnięciu wniosku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie miesiąca od złożenia wniosku, nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku

- wypłata dodatku wg dyspozycji wnioskodawcy zawartej na wniosku, wypłaty gotówkowe będą realizowane za pośrednictwem kasy Banku Spółdzielczego w Wilczycach

- podane we wniosku informację zostaną zweryfikowane na dzień złożenia wniosku

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepł w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz.167)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

 

Jesteś tutaj: Start Dodatek do gospodarstw domowych