Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Wójt Gminy Wilczyce informuje, iż od dnia 1 stycznia 2024r do dnia 30.04.2024r są przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.
Dodatek będzie wypłacany za okres od 1 stycznia 2024r r do 30 czerwca 2024r.

Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r.:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) nie przekracza kwoty 2100, oraz 
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł/286,00 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł/429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Wniosek
Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 01 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach. Wniosek można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024r pozostawia się bez rozpoznania.
Wypłata dodatków zostanie realizowana do dnia 30 czerwca 2024r. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Wilczyce, dnia 02.01.2024

Jesteś tutaj: Start Dodatek osłonowy