Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Wójt Gminy Wilczyce informuje, iż od dnia 1 grudnia 2022 są przyjmowane wnioski
o
wypłatę dodatku elektrycznego.
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13 b ustawy- Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022
do dnia 1 lutego 2023
. Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023 pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach od poniedziałku do
piątku godz. 7:00 do 15:00 w pokoju Nr 2.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł .
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Jesteś tutaj: Start Dodatek elektryczny