Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?
Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekun prawny dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektor domu pomocy społecznej.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymują także placówki opiekuńczo- -wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki piekuńczo- terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

 

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezalżenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 

Start programu „Rodzina 500 plus” już za miesiąc.

Program „Rodzina 500 plus” rusza za miesiąc. Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze. W każdym urzędzie wojewódzkim działa infolinia dotycząca programu. Dzisiaj rusza także infolinia Ministerstwa Rodziny.

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Wykaz numerów telefonów w urzędach wojewódzkich znajduje się poniżej:

  • Świętokrzyskie  41 342 16 35,   41 342 12 05
  • W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem:    22 529 06 68.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Wilczyce! Rodzice dzieci do 18 roku życia!

 

Dnia 1 kwietnia 2016 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące ustalania uprawnień i wypłaty świadczenia wychowawczego, zwanego „500 plus” (publikacja Dz.U z 2016r. poz. 195 i 214).

Zadanie to będzie realizować Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach.

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z ustalaniem prawa do wymienionej pomocy, poniżej przedstawiam informację dotyczącą osób  uprawnionych, dochodu, wysokości świadczenia, składania wniosku, wymaganych dokumentów, przyjętego w Gminie trybu przyjmowania wniosków wraz z kompletną dokumentacją.

Osoby uprawnione, dochód

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia bez względu na posiadany dochód, na pierwsze dziecko w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Rodzinę stanowią: rodzice, dzieci do 18 r.ż. lub do 25 r.ż jeśli pozostają na utrzymaniu rodziców, lub powyżej 25 r.ż jeśli dziecko jest niepełnosprawne w stopniu znacznym i z tego tytułu przysługuje na nie świadczenie pielęgnacyjne (jeśli nie posiadają własnych dzieci) . Dochód ustala się za rok 2014. W przypadku osiągania dochodu po wskazanym roku kalendarzowym lub utraceniu dochodu, wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia odpowiednich dokumentów.

 

                                                Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze  przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko, z wyjątkiem sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej(orzeczonej przez sąd), urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 r.ż. świadczenie podlega podziałowi.

 

Poniżej zamieszczamy do pobrania wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Poniżej zamieszczamy w załączniku skan informacji dotyczącej rozporządzenia MRPiPS ws sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze(Dz.U z 2016, poz. 214).

Jesteś tutaj: Start Rodzina 500+ Informacje