Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego). Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek o dodatek węglowy jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Aby otrzymać dodatek węglowy nie trzeba przedstawiać faktur na zakup paliwa węglowego

-TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY : CODZIENNIE

W GODZ. 7 - 15 POKÓJ NR 2 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach

W GODZ. 9 - 13 NA SALI NARAD Urzędu Gminy

- wnioski składa się do 30 listopada 2022r.

-wnioski złożone po 30 listopada 2022r pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie( wnioski są do odbioru w siedzibie Ośrodka) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej( wniosek ten opatruje się podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się profilem zaufanym).

- wnioskodawcy, którzy nie podali adresu poczty internetowej mogą otrzymać informację o rozstrzygnięciu wniosku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie miesiąca od złożenia wniosku, nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku

- wypłata dodatku wg dyspozycji wnioskodawcy zawartej na wniosku, wypłaty gotówkowe będą realizowane za pośrednictwem kasy Banku Spółdzielczego w Wilczycach

- podane we wniosku informację zostaną zweryfikowane na dzień złożenia wniosku

podstawa prawna :

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 poz.1692)

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

 

Załączniki:
Pobierz plik (D20221692.pdf)Ustawa o dodatku węglowym[ ]
Pobierz plik (D20221712.pdf)RMKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego[Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego]
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - dodatek węglowy.docx)Klauzula informacyjna - dodatek węglowy.docx[ ]
Pobierz plik (Wniosek_o_dodatek_węglowy.docx)Wniosek_o_dodatek_węglowy.docx[ ]
Pobierz plik (Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf.pdf)Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf.pdf[ ]
Jesteś tutaj: Start Dodatek węglowy