Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż od dnia 01.08.2023r będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024. Ponadto od 01.07.2023 można złożyć wniosek za pomocą portalu informacyjno – usługowego Emp@tia

 

 

Do wniosku o ustalenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

–        PESELE członków rodziny do 25 roku życia,

–        zaświadczenia  lub  oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych za 2022r (wszystkich pełnoletnich członków rodziny do 25 roku życia)

–        oświadczenie dla dzieci, które uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych/wyższych w roku szkolnym/akademickim 2023/2024),

–        orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka/osoby uprawnionej do alimentów,

–        umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo w związku z pobieraniem  renty strukturalnej(inne umowy dzierżawy zawarte po 31.12. 2022r nie podlegają wyłączeniu),

–        dokumenty określające datę uzyskania/utraty dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego/utraconego dochodu,

–        zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji

w okresie dwóch ostatnich miesięcy oraz zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2022 roku.

–        odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

–        orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

–        przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

–        Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę  uprawnioną czynności związanych
z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania za granicą.

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

  1. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.
  2. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
  3. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. : urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA  (w jednych gminach świadczenie przyznaje urząd gminy w innych ośrodek pomocy społecznej).
  4. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
  5. Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

2) zawarła związek małżeński.

 

Jesteś tutaj: Start Fundusz alimentacyjny