Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż od dnia 01.08.2023r będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024. Ponadto od 01.07.2023 można złożyć wniosek za pomocą portalu informacyjno – usługowego Emp@tia

 

 

Do wniosku o ustalenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

–        PESELE członków rodziny do 25 roku życia,

–        zaświadczenia  lub  oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych za 2022r (wszystkich pełnoletnich członków rodziny do 25 roku życia)

–        oświadczenie dla dzieci, które uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych/wyższych w roku szkolnym/akademickim 2023/2024),

–        orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka/osoby uprawnionej do alimentów,

–        umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo w związku z pobieraniem  renty strukturalnej(inne umowy dzierżawy zawarte po 31.12. 2022r nie podlegają wyłączeniu),

–        dokumenty określające datę uzyskania/utraty dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego/utraconego dochodu,

–        zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji

w okresie dwóch ostatnich miesięcy oraz zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2022 roku.

–        odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

–        orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

–        przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

–        Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę  uprawnioną czynności związanych
z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania za granicą.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

Informacje dotyczące dochodów tut. Ośrodek pozyska przez systemy teleinformatyczne.

 

Utrata dochodów to:

- uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

- utrata  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

- wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej  wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019r. poz. 299 i 303)  lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019r. Poz. 300 i 303)

- utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,

- utrata świadczenia rodzicielskiego,

- utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
- utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym;

Uzyskanie dochodów to:

- zakończenie urlopu wychowawczego,

- uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej  wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

- uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym;

 

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowych są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organ wypłacający świadczenie.

Nienależnie pobranym świadczeniem z funduszu alimentacyjnego jest świadczenie:

- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części

- wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa

-wpłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art.28 ustawy, zaległe lub bieżące alimenty

- wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej z przyczyn niezależnych od organu, który wydał decyzję,

- wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

 Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,

jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami podlegają potraceniu z bieżących wypłat świadczeń z funduszu lub sa dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej.Wilczyce, dnia 30.06.2023


Jesteś tutaj: Start Fundusz alimentacyjny Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024