Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025 do pobrania poniżej w załączniku do uchwały Nr XLV/329/2023 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 9 marca 2023 roku.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Wilczyce na lata 2016-2023 uchwalona Uchwałą Nr XV/100/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. do pobrania poniżej.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wilczyce na lata 2016-2023 do pobrania poniżej w załączniku.

1. Cel i proces tworzenia strategii.

 

1.1. Po co opracowano strategię.

Obowiązek ustalenia Strategii spoczywa na organach samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego. Obowiązek ustalenia niniejszej Strategii  wynika z art. 17 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. Nr 115 z 2008 r. poz. 728). Strategia będzie instrumentem do podejmowania decyzji w najbliższym czasie jak również w latach przyszłych.

Będzie dokumentem otwartym podlegającym monitoringowi i ewaluacji z możliwością wprowadzania zmian, gdyż ciągłe zmiany zachodzące w różnych dziedzinach życia nie pozostają bez znaczenia dla polityki społecznej.

Jesteś tutaj: Start Starategie i Programy