Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Aktywizacja społeczno – zawodowa

w Gminie Wilczyce

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach w obszarze Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Okres realizacji 1 styczeń 2015r. – 31 sierpień 2015r.

Nr projektu WND-POKL.07.01.01-26-056/15

Nr umowy (aneks) UDA-POKL.07.01.01-26-051/14-02

 

W dniu 31 sierpnia, w Gminnej Bibliotece Publicznej, odbyło się spotkanie kończące działania projektowe. Na spotkaniu Uczestniczki Projektu otrzymały zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie, odbyciu stażu oraz nabytych umiejętnościach.

b_610_0_16777215_0_0_images_Projekty_EFS_Logo_baner.png

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach w obszarze Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Okres realizacji 1 styczeń 2015r. – 31 sierpień 2015r.

Nr projektu WND-POKL.07.01.01-26-056/15

Nr umowy (aneks) UDA-POKL.07.01.01-26-051/14-02

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie  aktywności społecznej i zawodowej 4 kobiet do 30 roku życia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkałych na terenie gminy Wilczyce w okresie styczeń - sierpień 2015r.

Od 1 kwietnia 4 Uczestniczki Projektu zwiększają swoją aktywność zawodową realizując staż u pracodawcy.

 

Staż polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez bezrobotnego, bez nawiązywania stosunku pracy z organizatorem.

 

Stażysta nie jest zatem pracownikiem, organizator nie zawiera z nim umowy o pracę, ani też żadnej innej umowy dotyczącej zatrudnienia (np. zlecenia), nie płaci mu też wynagrodzenia (bezrobotny otrzymuje stypendium od realizatora projektu). Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez realizatora projektu z organizatorem (pracodawcą).

b_550_0_16777215_0_0_images_baner.png

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach w obszarze Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Okres realizacji 1 styczeń 2015r. – 31 sierpień 2015r.

Nr projektu WND-POKL.07.01.01-26-056/15

Nr umowy UDA-POKL.07.01.01-26-051/14-00

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 4 kobiet do 30 roku życia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkałych na terenie gminy Wilczyce w okresie styczeń - sierpień 2015r.

Miesiąc marzec był bardzo aktywny, Uczestniczki Projektu brały udział w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych, spotkaniach grupowych z doradcą zawodowym, przygotowaniach do stażu.

26-27 marzec poświęcony był zdobywaniem kompetencji i umiejętności społecznych (12 godzin), min. komunikacja interpersonalna z nastawieniem na obsługę klienta, budowanie zespołu pracowniczego i i budowanie pozytywnych relacji w zespole, panowanie nad emocjami. Kompetencje społeczne to umiejętności pozwalające nam określić swoje miejsce wśród innych ludzi . Niektóre z nich ułatwiają nam kształtowanie relacji z innymi osobami (np. umiejętności komunikowania się, życzliwość, szacunek do siebie i innych) inne natomiast wyznaczają naszą pozycję i sposób funkcjonowania w świecie (np. pewność siebie, podejmowanie decyzji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych). Kompetencje społeczne powinny uwidaczniać powszechnie akceptowane wartości a także służyć do osiągania celów społecznych. Systematyczne poznawanie, ciekawość świata oraz wiedza o sobie samym jako podmiocie społecznym, wiedza o zasadach funkcjonowania pośród innych ludzi oraz małych grup społecznych, są ważnym elementem funkcjonowania w społeczeństwie. Zdolność do odczytywania, rozumienia własnych stanów emocjonalnych jak również stanów emocjonalnych innych ludzi oraz prawidłowe reagowanie na ich zachowania i postawy to jeden z elementów składających się na kompetencje społeczne.

Zostały wyposażone w skrypt z zakresu prowadzonego warsztatu.

30-31 marzec to dni spotkań grupowych z doradcą zawodowym (12 godzin) , na których Uczestniczki Projektu poznawały zagadnienia asertywności, elastyczności, organizacji i planowania, autoprezentacji i budowania własnego pozytywnego wizerunku, jak również podejmowania decyzji i odpowiedzialności. Człowiek podejmuje decyzje, by zmieniać otaczającą go rzeczywistość. Decyzja jest świadomym wyborem jednego wariantu spośród przynajmniej dwóch możliwości. Czasami decyzje są bardzo proste, inne mają charakter bardziej złożony, a decydujący muszą liczyć się z dużą odpowiedzialnością w związku z dokonywanymi wyborami.

Mówiąc o podejmowaniu decyzji, myśli się zwykle o sytuacji problemowej, która wymaga znalezienia skutecznego rozwiązania. Proces podejmowania decyzji wiąże się nierozerwalnie z myśleniem, czyli problemem podjęcia konkretnych procedur operacyjnych, które wiążą się ze strategiami, procesami rozumowania czyli rozwiązywania problemów.

Podejmowanie decyzji nie jest jednak łatwe ani wolne od ryzyka. Stopień trudności określa sytuacja w której podejmujemy decyzje, aktualny problem/sprawa do rozstrzygnięcia.

Poznanie zasad stażu, obowiązków i praw stażysty, które zaakceptowały.

Oraz odbiór decyzji i świadczeń zasiłku celowego.

19.03 – 1.04. badania medycyny pracy i wyrobienie/wpisy w książeczkę sanitarno-epidem. .

23 marzec – szkolenie wstępne z zakresu BHP prowadzone przez specjalistę , Uczestniczki Projektu otrzymały Kartę szkolenia wstępnego BHP, która przedłożą pracodawcy u którego będą odbywać staż.

Dzięki uprzejmości Wójta Gminy, wszystkie zajęcia odbywały się nieodpłatnie na sali narad Urzędu Gminy, co było nie bez znaczenia dla UP gdyż nie musiały daleko dojeżdżać.

W tym dniu również została podpisana umowa z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS