Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Zespół Interdyscyplinarny

Podstawy prawne:

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania reguluje Uchwała Nr XIVII/350/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 13 lipca 2023  r. na podstawie art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021r. poz.1249 z późn. zm.) Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 września 2023 r.

Skład zespołu:

1. Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

a. Paulina Kupiec – starszy pracownik socjalny OPS w Wilczycach – przewodnicząca ZI;

b. Anna Kilijańska – starszy specjalista pracy socjalnej OPS w Wilczycach - sekretarz;

2.Monika Nowak- pracownik samorządowy w Urzędzie Gminy w Wilczycach- Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Wilczycach - zastępca przewodniczącej ZI

3. Grzegorz Furman – dzielnicowy Komisariatu Policji w Dwikozach – przedstawiciel Policji

4.Przedstawiciele szkół z terenu Gminy Wilczyce:

a) Agnieszka Pierzchała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczycach;
b) Edyta Rędziak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Darominie;
c) Renata Bryła – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łukawie;

5. Karina Biernat – pielęgniarka środowiskowa w NZOZ w Wilczycach- przedstawiciel ochrony zdrowia;
6. Adrianna Wach – Przybysz – kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu- przedstawiciel kuratorów sądowych;

7. Magdalena Nowak- Zastępca Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu.

Zadania Zespołu:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych;
 3. Podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią;
 4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 5. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 6. Realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 7. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 8. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy;
 9. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań;
 10. Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym;


Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

 • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka;
 • Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.) ;
 • Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających;
 • Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami, a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.;
 • Rodziny w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu;
 • Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci;
 • Rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie;
 • Osoby samotne, wymagające objęcia pomocą. w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni.


Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
tel. 15 837 72 26

Jesteś tutaj: Start Zespół Interdyscyplinarny