Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Wilczyce

b_610_0_16777215_00_images_Projekty_EFS_Logo_baner.png

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach w obszarze Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Okres realizacji 1 styczeń 2015r. – 31 sierpień 2015r.

Nr projektu WND-POKL.07.01.01-26-056/15

Nr umowy (aneks) UDA-POKL.07.01.01-26-051/14-02

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie  aktywności społecznej i zawodowej 4 kobiet do 30 roku życia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkałych na terenie gminy Wilczyce w okresie styczeń - sierpień 2015r.

Od 1 kwietnia 4 Uczestniczki Projektu zwiększają swoją aktywność zawodową realizując staż u pracodawcy.

 

Staż polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez bezrobotnego, bez nawiązywania stosunku pracy z organizatorem.

 

Stażysta nie jest zatem pracownikiem, organizator nie zawiera z nim umowy o pracę, ani też żadnej innej umowy dotyczącej zatrudnienia (np. zlecenia), nie płaci mu też wynagrodzenia (bezrobotny otrzymuje stypendium od realizatora projektu). Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez realizatora projektu z organizatorem (pracodawcą).

 

 

Bezrobotny wykonuje czynności lub zadania w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku lub w zawodzie.

Osoba bezrobotna odbywająca staż ma obowiązek:

- przestrzegać ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy,

- sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu oraz stosować się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,

- przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

- sporządzać sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu,

 

Osobie odbywającej staż przysługuje:

 

- stypendium,

- ubezpieczenie emerytalne, rentowe ,wypadkowe i zdrowotne oraz NNW

- dwa dni wolne za każde 30 dni odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

W dniach 18, 19 , 25 czerwca kierownik projektu dokonała kontroli realizacji stażu w miejscu jego odbywania, poniżej relacja fotograficzna.

 

Sp. asystent projektu

b_300_0_16777215_00_images_banners_2015-06-26_080902.jpg

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1    

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Wilczyce
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 4 , wczoraj: 18 , w tym tygodniu: 85 , w tym miesiącu: 338 , razem: 30198