Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Ulotka 500+ dla mieszkańców Gminy Wilczyce

Szanowni mieszkańcy Gminy Wilczyce! Rodzice dzieci do 18 roku życia!

 

Dnia 1 kwietnia 2016 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące ustalania uprawnień i wypłaty świadczenia wychowawczego, zwanego „500 plus” (publikacja Dz.U z 2016r. poz. 195 i 214).

Zadanie to będzie realizować Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach.

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z ustalaniem prawa do wymienionej pomocy, poniżej przedstawiam informację dotyczącą osób  uprawnionych, dochodu, wysokości świadczenia, składania wniosku, wymaganych dokumentów, przyjętego w Gminie trybu przyjmowania wniosków wraz z kompletną dokumentacją.

Osoby uprawnione, dochód

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia bez względu na posiadany dochód, na pierwsze dziecko w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Rodzinę stanowią: rodzice, dzieci do 18 r.ż. lub do 25 r.ż jeśli pozostają na utrzymaniu rodziców, lub powyżej 25 r.ż jeśli dziecko jest niepełnosprawne w stopniu znacznym i z tego tytułu przysługuje na nie świadczenie pielęgnacyjne (jeśli nie posiadają własnych dzieci) . Dochód ustala się za rok 2014. W przypadku osiągania dochodu po wskazanym roku kalendarzowym lub utraceniu dochodu, wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia odpowiednich dokumentów.

 

                                                Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze  przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko, z wyjątkiem sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej(orzeczonej przez sąd), urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 r.ż. świadczenie podlega podziałowi.

 

 

                                                Składanie wniosku

Wnioski będą do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (wg niżej wymienionego harmonogramu), za pośrednictwem internetu( z wykorzystaniem podpisu kwalifikowalnego/profilu zaufanego, systemu bankowego lub PUE ZUS). Wnioski złożone bez wymaganych dokumentów będą wymagać prowadzenia postępowania wyjaśniającego co wydłuży tryb załatwienia sprawy. Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. zachowują uprawnienia od 1 kwietnia, wnioski złożone po 30 czerwca zachowują prawo od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioskodawcy składają wnioski wg miejsca zameldowania, zamieszkania lub  pobytu dołączając dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu(dokument wydaje USC)  .

 

                                                Wymagane dokumenty

Wnioskodawcy składający wniosek na drugie i kolejne dziecko składają wniosek bez załączników , w celu zweryfikowania poprawności wniosku mogą przedłożyć do wglądu dowody osobiste członków rodziny i skrócone akty urodzenia dzieci. Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy na pierwsze dziecko, którzy korzystają ze świadczeń rodzinnych w tutejszym Ośrodku, jęśli nie zmieniła się ich sytuacja dochodowa lub rodzinna, składają sam wniosek, jeśli zaszły jakieś zmiany –dołączają odpowiednie dokumenty. Wnioskodawcy, którzy nie korzystają ze świadczeń rodzinnych do wniosku dołączają zaświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny za 2014 r. , w przypadku uzyskania/utracenia dochodu, po 2014r , odpowiednie dokumenty. Do wniosku dołącza się dokumenty (oryginały i kserokopie) świadczące o : prawomocne orzeczenia sądu orzekające rozwód, separację, zasądzające alimenty, zaświadczenia od komorników o bezskuteczności egzekucji i wysokości wyegzekwowanych świadczeń za 2014r., orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, orzeczenia o ustaleniu opiekuna prawnego, orzeczenia o opiece naprzemiennej, zaświadczenia w sprawie przysposobienia dziecka.

 

 

 

                               Tryb przyjmowania wniosków z kompletną dokumentacją

Aby zadanie mogło być sprawnie realizowane,  został wydłużony czas pracy oraz, aby nie tworzyły się niepotrzebne kolejki  w których wnioskodawcy będą niepotrzebnie tracić czas, został ustalony następujący harmonogram przyjmowania wniosków:

Wieś

Data

Godziny

Osoby odpowiedzialne

Bożęcin

 Bugaj

1 i 4  kwiecień

8 -  16

Mirosława Gołąb, Teresa Dybiec

Daromin

5 i 6  kwiecień

8 -  16

Mirosława Gołąb

Aneta Brzezińska

Dacharzów

Dobrocice

7 i 8 kwiecień

8 - 16

Anna Kilijańska

Krystyna Oszczudłowska

Gałkowice Ocin

Ocinek

Wysiadłów

11- 13 kwiecień

8 - 16

Teresa Rączkiewicz

Anna Kilijańska

Aneta Brzezińska

Łukawa

14 i 15  kwiecień

8 - 16

Teresa Rączkiewicz

Aneta Brzezińska

Pęczyny

Pielaszów

18 i 19 kwiecień

8 - 16

Mirosława Gołąb

Teresa Rączkiewicz

Przezwody

Tułkowice

20 i 21 kwiecień

8 - 16

Anna Kilijańska

Teresa Rączkiewicz

Radoszki

Wilczyce

22 i 25,26 kwiecień

8 - 16

Teresa Dybiec

Krystyna Oszczudłowska

Teresa Rączkiewicz

 

Zagrody

27 kwiecień

8 - 16

Teresa Rączkiewicz

Teresa Dybiec

 

Wnioskodawców prosimy o przestrzeganie ustalonego harmonogramu, co pozwoli na sprawny przebieg przyjmowania wniosków.

 

Dla tych osób, które potrzebują więcej lub szczegółowszych informacji w tym zakresie, informuje się iż w dniach  17, 18, 21, 22 marca  w godzinach 13 - 16 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. Nr  1 , 2, 4   będą dyżury pracowników Ośrodka, udzielających indywidualnych informacji co pozwoli na wyjaśnienie wątpliwości.

 

Ze wzorem wniosku i pozostałych załączników można zapoznać się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  www ops.wilczyce.pl w zakładce Rodzina 500+, lub stronach MRPiPS.

Informacji można również uzyskać korzystając z infolinii Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 41 342 16 35,  41 342 12 05,  Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 22 529 06 68

 

                                    Ustalanie uprawnień i wypłata świadczeń

Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

W przypadku marnotrawienia świadczeń lub wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem, świadczenie przyznane w formie pieniężnej zamienia się na formę niepieniężną.

Wypłata świadczeń za pośrednictwem kasy Banku Spółdzielczego w Wilczycach lub na wskazane we wniosku konto bankowe, po otrzymaniu dotacji na ten cel.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

W Wilczycach

Jesteś tutaj: Start Rodzina 500+ Informacje Ulotka 500+ dla mieszkańców Gminy Wilczyce
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 13 , wczoraj: 12 , w tym tygodniu: 13 , w tym miesiącu: 338 , razem: 31528