Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Fundusz alimentacyjny

INFORMACJA – Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż od dnia 01.08.2019r będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020. Ponadto od 01.07.2019 można złożyć wniosek za pomocą portalu informacyjno – usługowego Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektoniczną.

         Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy społecznej w Wilczycach w pokoju  Nr 2 i 4 w dniach pracy, w godzinach 7:30 do 13:00

 

Czytaj więcej:

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż od dnia 01.08.2017r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

Do wniosku o ustalenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 • PESELE członków rodziny do 25 roku życia,

 • zaświadczenia lub oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych za 2016r (wszystkich pełnoletnich członków rodziny do 25 roku życia)

 • oświadczenie dla dzieci, które uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych/wyższych w roku szkolnym/akademickim 2017/2018),

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka/osoby uprawnionej do alimentów,

 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo w związku z pobieraniem renty strukturalnej(inne umowy dzierżawy zawarte po 31.12. 2016r nie podlegają wyłączeniu),

 • dokumenty określające datę uzyskania/utraty dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego/utraconego dochodu,

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji

  w okresie dwóch ostatnich miesięcy oraz zaświadczenie o wysokości wyegzekowanych alimentów w 2016 roku.

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 • Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych
  z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania za granicą.

 

Informacje dotyczące dochodów tut. Ośrodek pozyska przez systemy teleinformatyczne.

 

Czytaj więcej:

Termin składania wniosków na fundusz alimentacyjny w 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

W razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Czytaj więcej:

Fundusz alimentacyjny - informacje ogólne.

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

 1. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.
 2. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
 3. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. : urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA  (w jednych gminach świadczenie przyznaje urząd gminy w innych ośrodek pomocy społecznej).
 4. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
 5. Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

2) zawarła związek małżeński.

 

Czytaj więcej:

Jesteś tutaj: Start Fundusz alimentacyjny
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 0 , wczoraj: 9 , w tym tygodniu: 43 , w tym miesiącu: 43 , razem: 23905