Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA 2024 ROK

PROGRAM OSŁONOWY

Gminy Wilczyce

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA 2024 ROK


I. Podstawa prawna Programu

Program osłonowy Gminy Wilczyce „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok

2024, zwany dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 r. poz. 901 z późn.zm), tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Program będzie realizowany w 2024 r. na terenie Gminy Wilczyce w związku z wejściem w życie Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z wytycznymi tego programu warunkiem przystąpienia gminy do programu jest przyjęcie programu osłonowego.

II. Cel Programu

1.Wsparcie finansowe gminy w zakresie realizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

2.Zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

III. Adresaci Programu.
Program skierowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej, mających problemy

z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
IV. Ocena sytuacji warunkująca realizację Programu
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest odpowiedzią na potrzeby seniorów Gminy Wilczyce. Zachodzące procesy demograficzne oraz stan zdrowia seniorów, niekorzystnie wpływają na ich funkcjonowanie. Objęcie Seniorów w wieku 60 i więcej wsparciem pozwoli na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz bezpieczeństwa.

Stan ludności w Gminie Wilczyce na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 3.463 osób. Populacja osób 60+ stanowiła 986 osób tym samym odsetek osób w wieku 60 lat i więcej w populacji ogółem wyniósł 28% . Identyfikowany proces starzenia się społeczeństwa wymusza podejmowanie działań nastawionych na zapewnienie dostępu do usług społecznych osobom w wieku 65+ w szczególności tym które mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu.
1. Program będzie realizowany od 1.01. 2024r do 31.12.2024 roku.

2. Do programu zakwalifikowane będą osoby spełniające kryteria w nim określone, zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach.

3. Do programu można zakwalifikować osoby spełniające kryteria w nim określone , nawet jeśli mają przyznane decyzją usługi opiekuńcze. Wsparcie udzielane w ramach programu będzie można traktować jako uzupełnienie usług świadczonych przez opiekunki świadczące opiekę w środowisku zamieszkania, co da gwarancję większej elastyczności udzielanej pomocy.

4. W realizację programu powinny być zaangażowane osoby zamieszkujące w najbliższym sąsiedztwie seniorów.

5. Gmina Wilczyce realizować będzie program samodzielnie, poprzez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Do zadań gminy związanych z realizacją programu należy : zorganizowanie, realizacja i koordynacja programu w gminie, bieżący monitoring oraz sprawozdawczość.

Organizacja i realizacja wsparcia:

- w ramach Modułu I samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej w zakresie organizacji i koordynacji usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

- w ramach Modułu II poprzez zakup obsługi systemu dla opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2023 roku.
Opis usługi:
Moduł I
1. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno- pielęgnacyjną , przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2. Organizatorem usług sąsiedzkich jest gmina właściwa ze względu na miejsce

zamieszkania osoby korzystającej z usług sąsiedzkich, jednak w zakresie

organizacji usług może korzystać z pomocy organizacji pozarządowych zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

3.Minimalne wymogi wobec osoby realizującej usługi sąsiedzkie przedstawiają się

następująco:

1) jest osobą pełnoletnią;

2) nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi

sąsiedzkie;

3) nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym

osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;

4) złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod

względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;

5) zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi

sąsiedzkie;

6) ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

7) została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi

sąsiedzkie;

8) została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

4.Sposób udzielania pomocy w ramach Modułu I programu wygląda w taki sam

sposób jak przy realizacji usług opiekuńczych, przy zastosowaniu procedur

przyznania świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12

marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. przeprowadzenie wywiadu

środowiskowego oraz wydanie decyzji o przyznaniu usług sąsiedzkich).
Moduł II
1. W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” .

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku

trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 60 lat i więcej powinna być jak najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Schemat (mechanizm) udzielania pomocy w ramach Modułu II (Kolejność działań) jest następujący:
1) Krok 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przedłuża obsługą systemu u wybranego realizatora usługi.
2) Krok 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach koordynuje i realizuje program na swoim terenie.

 VI. Realizatorzy Programu
Program realizuje i koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Koordynatorem gminnym jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

VII. Źródła finansowania Programu

Program jest finansowany z dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej na

podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ze środków własnych gminy Gminy Wilczyce. Udział środków własnych gminy musi wynosić nie mniej niż 20 % przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

gallery1 gallery1   

Jesteś tutaj: Start Korpus Wsparcia Seniorów „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA 2024 ROK