Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Informacja o przyjmowaniu wniosków na świadczenie wychowawcze na okres 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż od 1 sierpnia 2017r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy od 01.10.2017 do 30.09.2018r.

Wnioski na świadczenie wychowawcze złożone do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do dnia 30 listopada.

 

Wnioski na świadczenie wychowawcze złożone od 1 października do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do dnia 31 grudnia.

Wnioski na świadczenie wychowawcze złożone od 1 listopada do 30 listopada danego roku – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do 31 stycznia następnego roku.

Wnioski na świadczenie wychowawcze złożone od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Świadczenia wychowawcze przysługują:

 

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Poz. 1650 z późn.zm.) jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- posiadającym kartę pobytu z adnotacją ‘dostęp do wolnego rynku’, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium rzeczpospolitej polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państw członkowskich na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich , którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

 

Świadczenia wychowawcze przysługują:

 

- matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Do wniosku o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego należy dołączyć:

- zaświadczenia lub oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych za 2016r. (obojga małżonków oraz pełnoletnich dzieci do 25 roku życia ),

- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka( jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne)

- umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo w związku z pobieraniem renty strukturalnej( inne umowy dzierżawy zawarte po 31.12.2016r nie podlegają wyłączeniu)

- jeżeli wniosek składa osoba pobierająca rentę bądź emeryturę należy dołączyć oświadczenie lub zaświadczenie ( z KRUS lub ZUS o wysokości odprowadzonych składek zdrowotnych w 2016r.

 

- dokument określający datę uzyskania/utraty dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego/utraconego dochodu,

- dokumenty dotyczące separacji, rozwodu, alimentów, opieki naprzemiennej.

 

Jeżeli wniosek składa osoba samotnie wychowująca dziecko należy dodatkowo dołączyć:

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub

- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na dzieci,

- przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów za 2016r oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

 

Informacje dotyczące dochodów tut. Ośrodek pozyska przez systemy teleinformatyczne.

 

Utrata dochodów to:

- uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

- utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

- utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

- utrata świadczenia rodzicielskiego,

- utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
- utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym;

Uzyskanie dochodów to:

-zakończenie urlopu wychowawczego,

- uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania,

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

- uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskanie zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

- uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym;

 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu

z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające

pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wilczyce, 25.07.2017r.

Jesteś tutaj: Start Rodzina 500+ Informacja o przyjmowaniu wniosków na świadczenie wychowawcze na okres 2017/2018