Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Błąd
  • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_WRITE_BAD_RESPONSE

Nowe wnioski na świadczenie wychowawcze

b_180_0_16777215_00_images_Aktualnosci_2019_2019-06-28_2019-06-28_220510.jpgOśrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 30 czerwca 2019r.do 31 maja 2021r. są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-UsługowegoEmp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. - od dnia 1 lipca 2019 r.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach pokój Nr 2 i 4 w dniach pracy, w godzinach 7.30 do 13.00 .

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje

do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

 

Świadczeniawychowawcze przysługują:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa wart.127 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018r. poz.2094 i2399 oraz z2019r. poz.577 i622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:–na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa wart.139a ust.1 lub art.139o ust.1 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub–w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych wart.139n ust.1 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach

jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:–na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa wart.151 lub art.151b ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach,–na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

−w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych wart.156b ust.1 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach−z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczeniawychowawcze przysługują:

 

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca

2)opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

3)opiekunowi prawnemu dziecka

4)dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18.roku życia.

Jeżeli wniosek składa osoba samotnie wychowująca dziecko należy dodatkowo dołączyć:

- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację

 

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się oświadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy oświadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej –właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej .

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka domu pomocy społecznej.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Jeżeli w terminie 3miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeżeli w terminie 3miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

 

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej –o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Informacje będą do odebrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach po upływie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Korzystający ze świadczeń wychowawczych są obowiązani informować o wszelkich zmianach.

Nienależnie pobrane świadczenia za które uważa się:

- świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo winnych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie

- świadczenie wychowawcze wypłacone za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę winnym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze

- świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, której świadczenie zostało przyznane, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał świadczenie;

- świadczenie wychowawcze wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia,

podlegają potrąceniu z bieżących wypłat świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych lub są dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej.

 

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach pokój Nr 2 i 4 w dniach pracy, w godzinach 7.30 do 13.00 .

Wilczyce, 18.06.2019r.

b_580_0_16777215_00_images_Aktualnosci_2019_2019-06-28_2019-06-28_2205101.jpg

Jesteś tutaj: Start Rodzina 500+ Nowe wnioski na świadczenie wychowawcze
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 1 , wczoraj: 17 , w tym tygodniu: 44 , w tym miesiącu: 138 , razem: 32913