Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących

b_700_96_16777215_00_images_banners_Logo_POPZ.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż od m-ca grudnia 2023 roku rozpocznie się kwalifikacja osób do uczestnictwa w Podprogramie Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021- 2027 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej14, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby bezdomne,

- obywatele państw trzecich ,

- osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);

- pozostałe grupy odbiorców z art .7 ustawy o pomocy społecznej ( z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności)

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ za pośrednictwem do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Podprogram 2023 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Jesteś tutaj: Start Start Aktualności Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących