Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 01.11.2024 do 31.10.2025

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż od 1 sierpnia 2024r. będą wydawanei przyjmowane wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 01.11.2024 do 31.10.2025r., a od 01 lipca 2024r. można złoż wniosek za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

 

Wnioski na świadczenia rodzinne złożone do 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do dnia 30 listopada.

Wnioski na świadczenia rodzinne złożone od 1 września do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do dnia 31 grudnia.

Wnioski na świadczenia rodzinne złożone od 1 listopada do 31 grudnia danego roku – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

  1. a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  2. c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa wart.127 lub art.186 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. O cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
  4. e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

–na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa wart.139a ust.1 lub art.139o ust.1 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub

–w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art.139n ust.1 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach

–jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

  1. f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

–na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa wart.151 lub art.151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,

–na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

−w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych wart.156b ust.1 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach

− z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

- zaświadczenia lub oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych za 2023r. (obojga małżonków oraz pełnoletnich dzieci do 25 roku życia ),

- oświadczenia o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej ( oświadczenie ma zawierać pełną nazwę szkoły oraz adres),

- oświadczenie o zameldowaniu i zamieszkaniu w internacie lub bursie- jeżeli dziecko zamieszkuje w internacie lub bursie szkolnej ( oświadczenie ma zawierać dane dotyczące miejsca i adresu tymczasowego zameldowania dziecka)

- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

( jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne)

-umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo w związku z pobieraniem renty strukturalnej( inne umowy dzierżawy zawarte po 31.12.2023r nie podlegają wyłączeniu)

 

- dokument określający datę uzyskania/utraty dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego/utraconego dochodu.

Pozostałe informacje dotyczące dochodów tut. Ośrodek pozyska przez systemy teleinformatyczne.

 

Utrata dochodów to:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

- wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art.16 b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników( Dz. U z 2017r., poz. 2336 oraz z 2018r. poz, 650) lub art 36 aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych( Dz. U z 2017r., poz. 1778 oraz z 2018r, poz. 106 , 138, 357, 398 i 650)

- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

- utratą świadczenia rodzicielskiego,

- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym;

Uzyskanie dochodów to:

- zakończenie urlopu wychowawczego,

- uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

- rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art.16 b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art 36 aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych

- uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskanie zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

- uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym;

 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu

z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające

pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

Jeżeli wniosek składa osoba samotnie wychowująca dziecko należy dodatkowo dołączyć:

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub

- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na dzieci,

- przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów za 2023r oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł , z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł. Rokiem bazowym do wyliczenia dochodu jest rok 2023. Ustalenie dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym jest dokonywane poprzez systemy teleinformatyczne.

 

Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć:

- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia i niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

- osoby pełnoletnie zaświadczenie z ZUS lub KRUS o pobieraniu bądź nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej bez względu na posiadany dochód.

 

Do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne należy dołączyć:

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności z datą od kiedy istnieje niepełnosprawność,

- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobami wymagającymi opieki
- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia
w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o nie korzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym,
- zaświadczenie o aktualnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym wnioskodawcy

- inne dokumenty, ( w zależności od sytuacji np. świadectwo pracy po rezygnacji z zatrudnienia lub niepodjęcia zatrudnienia ) w tym oświadczenia uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie uprawnionej bez względu na posiadany dochód.

Do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy należy dołączyć:
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę,
( takie jak do zasiłku rodzinnego )
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby wymagającej opieki,
(takie jak do zasiłku rodzinnego )

-dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobami wymagającymi opieki
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- oświadczenie o placówce zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia
w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki
albo oświadczenie o nie korzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki
nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę,
w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym( jeżeli dotyczy)
- inne dokumenty ( w zależności od sytuacji np. świadectwo pracy po rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie uprawnionej jeżeli dochód na jedną osobę rodzinie nie przekracza 764 zł.

Rokiem bazowym do wyliczenia dochodu jest rok 2023. Ustalenie dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym jest dokonywane poprzez systemy teleinformatyczne.

 

Do wniosku o świadczenie rodzicielskie należy dołączyć:

- odpis aktu urodzenia dziecka

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu bądź nie zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie uprawnionej bez względu na posiadany dochód.

 

Decyzje w sprawie wyżej wymienionych świadczeń będą wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach.

Na wnioski złożone do:

- 30 września decyzje należy odebrać w terminie do końca października,

- 31 października - do końca listopada.

Na wnioski złożone po 31 października decyzje należy odebrać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Prosimy zgłaszać się po odbiór decyzji w /w terminach.

 

 

Wilczyce, dnia 28.06.2024

 

Jesteś tutaj: Start Świadczenia rodzinne Wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 01.11.2024 do 31.10.2025